Back

N-Euro Predictor: A Neural Network Approach for Smoothing and Predicting Motion Trajectory

Qijia Shao, Jian Wang, Bing Zhou, An Vu Tran, Guru Krishnan, Shree Nayar
Event UbiComp 2023
Research Areas Computational Sensing, Human-Computer Interaction